Правила за участие в Коледна промоция с 2 кг брашно „София Мел“

I. Организатор на Промоцията е „ГудМилс България“ EOOД с ЕИК: 203648723 и търговски адрес: София 1510, район Подуяне, ул. „Павлина Унуфриева“ № 4. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила (наричани по-долу “Официални правила”).

1. Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на сайта на Организатора: www.sofiamel.bg
Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: www.sofiamel.bg
2. Период на Промоцията: 01.12.2019 – 08.01.2020 г. С определени търговски обекти може да се договаря и друга дата за начало на промоцията.
3. Продукти, участващи в Промоцията: брашно „София Мел” от разфасовки по 0.5, 1, 2 или 5 килограма или комбинация от посочените разфасовки.


II. Право на участие:

4. Промоцията е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене България, които са на възраст над 16 години, с изключение на: служителите на „ГудМилс България“ ЕООД, служителите на търговските обекти, в които се провежда Промоцията, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
5. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
6. Участвайки в тази Промоция, участниците приемат да се съобразяват с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.


III. Механизъм на Промоцията:

7. Стъпка 1: Купи 2 /два/ килограма брашно „София Мел“, независимо от разфасовката и вида на брашното oт търговски обект, в който се провежда Промоцията.
Необходимо условие е покупката да бъде вписана в касовата бележка, издадена от търговския обект.
8. Стъпка 2: Впиши трите си имена и телефонен номер за контакт на гърба на касовата бележка.
9. Стъпка 3: Пусни касовата бележка или нейно копие в специално обозначената кутия, поставена в търговския обект.


IV. Награди и теглене:

10. Хлебопекарна TEFAL – общо 250 броя за периода на Промоцията, стекове брашно „ София Мел Класик“ – общо 250 броя, сито за брашно – общо 250 броя, разпределени по един брой от всеки вид награда за съответния търговски обект, включен в Промоцията за периода на провеждането.
11. Датата на теглене на наградите ще бъде обявена във всеки магазин по отделно на рекламен плакат, поставен на или непосредствено до входа на магазина. Изтеглянето на печелившите се извършва от представители на търговския обект и на организатора на промоцията. Към тримата печеливши участника се изтегля и по един резервен участник, като тегленото на наградите се удостоверява писмено с констативен протокол.
12. Имената на печелившите се обявяват в констативния протокол и организаторът се свързва с тях чрез предоставения телефонен /мобилен/ номер от касовата бележка.
13. Идентификаторите на всеки участник са трите му имена и неговият мобилен/телефонен номер. Потребителят трябва да впише в касовата бележка валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен/телефонен/ номер.
14. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е предоставил невалиден, грешен или недействащ номер за връзка. Ако печелившите не се яват в търговския обект и не получат наградата си в 7-дневен срок след изтеглянето й, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.
15. Един участник може да има неограничен брой участия в промоцията, като изискването е да е спазил условията на Промоцията.


V. Раздаване на наградите:

16. Печелившите участници получават наградите си лично в търговския обект.
17. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
18. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност. В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия.
19. Физическо лице, което спечели хлебопекарна TEFAL, при приемането на наградата, следва да предостави своите три имена, адрес и Единен граждански номер на организатора на Промоцията. Тези лични данни се използват по силата на данъчното законодателство в Р България и съгласно чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се представят пред НАП от страна „ГудМилс България“ ЕООД. Служебни бележки за изплатени доходи по чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ се издават само при поискване от лицето.


VI. Обработване на лични данни:

20. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защитата на личните данни.
21. Предоставените от участниците лични данни (имена, телефон, и адрес) ще бъдат използвани (събирани и администрирани) от „ГудМилс България” ЕООД, както и техните подизпълнители, само за цели, свързани с тази Промоция, организирана от „ГудМилс България“ ЕООД.


VII. Отговорност:

22. Организаторът не отговаря за качеството на предоставените като награди хлебопекарни и сита. При констатиране на несъответствия, участниците следва да се обърнат към доставчика/производителя на наградата. Във всички случаи на несъответствия в качеството, организаторът има право да оказва съдействие.
23. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Промоцията или получаване на награда поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития и др., извън контрола на Организатора.
24. Организаторът на Промоцията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.
25. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на обявената Промоция.
26. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
27. „ГудМилс България” EOOД си запазва правото да променя периода на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални, рекламни материали, срив в технологични системи или други, не може да активира промоцията на 01.12.2019 г. и/или да я прекрати на 08.01.2020 г.
28. Промоцията се провежда в търговски обекти в следните населени места:

Априлци Гърмен Опака Север
Асеновград Дебелец Осетеново Сливен
Батановци Джулюница Павел баня Смолян
Благоевград Добрич Павликени Стамболийски
Ботевград Достпат Пазарджик Стражец
Брацигово Дупница Перник Сърница
Бургас Енина Перущица Тервел
Бъзън Етрополе Петрич Тетевен
Бяла Исперих Пещера Троян
Варна Казанлък Плевен Трявна
Велико Търново Камен Пловдив Хасково
Велинград Кирково Полски Тръмбеш Хисар
Ветово Костандово Правец Цалапица
Врачеш Крън Разград Червен Бряг
Габрово Кубрат Разлог Чирпан
Глоджево Кърджали Раковски Шумен
Горна Оряховица Левски Расово Ямбол
Горно Сахране Лом Русе
Горно Церошене Мездра Сандански
Гоце Делчев Монтана Свищов

Посещавайки нашия уеб сайт, Вие приемате да използвате "бисквитки" (cookies).

Научете повече за начина и използването на бисквитки от нашата Политика за бисквитки и Защита на лични данни.